Финансови Диагностични Прегледи (Due Diligence)

Финансови Диагностични Прегледи (Due Diligence)

Нашият екип има богат опит в извършването на финансови диагностични прегледи за потенциални инвеститори във връзка с придобиване или стартиране на бизнес, както и във връзка с продажби на бизнес или дружества. Основната ни цел е да установим действителното финансово и данъчно положение на придобивания/продавания бизнес, да идентифицираме потенциални рискове и отговорности, както и проблемни области в дейността. Крайната ни цел е да препоръчаме оптимална стратегия от гледна точка съобразяване с правни, финансови и данъчни аспекти за реализиране на сделката.

В допълнение, нашите клиенти могат да се възползват от експертните ни познания и опит в областта на финансов и данъчен диагностичен преглед за вътрешни цели, като оценка и препоръки за подобряване на финансови, отчетни и данъчни практики, подобряване на вътрешното управление и организация, както и постигане на по-добри финансови и данъчни резултати с оглед на бъдещата стабилност на предприятието. 

В края на нашия финансов и данъчен диагностичен преглед, ние издаваме доклад с фактически констатации, обикновено съгласно изискванията на Международен стандарт за свързани по съдържание услуги 4400 „Ангажименти за договорени процедури“. В допълнение, ние преценяваме дали са налице допълнителни изисквания от страна на институцията/организацията възложител, заинтересовани страни, институции/организатори или ползватели на доклада, като също така осигуряваме съответствие с приложимите изисквания за съдържанието и формата на доклада. 

Свържете се с нашите професионалисти

Валя Йорданова

Валя Йорданова

Старши съдружник, Одиторски услуги & Обучения, Етика и независимост
personBDO.LiveSite.ViewBio
Рени Йорданова

Рени Йорданова

Управляващ съдружник, Одиторски услуги & Корпоративни финанси
personBDO.LiveSite.ViewBio