Трансформация и Компилация на Финансови Отчети

Трансформация и Компилация на Финансови Отчети

  • Конвертиране на финансови отчети от една счетоводно-отчетна рамка към друга (напр. от НСС към МСФО). Това включва преглед и коригиране на прилаганите счетоводни политики, процедури и методи с цел адаптирането им към новата рамка. След това изготвяме встъпителен финансов отчет и цялостен финансов отчет съгласно изискванията на новата рамка.
  • Компилация на финансова информация – изготвяне на цялостен финансови отчет съгласно посочена рамка за финансово отчитане
  • Компилация на финансова информация – събиране, класификация и обобщение на финансова информация 

В края на нашия ангажимент за компилация на финансова информация, обикновено издаваме доклад за ангажимент за компилация на финансова информация в съответствие с Международен стандарт за свързани по съдържание услуги „Ангажименти за компилиране на финансова информация“.

Свържете се с нашите професионалисти

Валя Йорданова

Валя Йорданова

Старши съдружник, Одиторски услуги & Обучения, Етика и независимост
personBDO.LiveSite.ViewBio
Рени Йорданова

Рени Йорданова

Управляващ съдружник, Одиторски услуги & Корпоративни финанси
personBDO.LiveSite.ViewBio