Договорени Процедури за Проверка на Финансова Информация и Контроли

Договорени Процедури за Проверка на Финансова Информация и Контроли

  • Договорени процедури за целите на оценка на счетоводни системи и системи за вътрешен контрол
  • Договорени процедури по проекти, финансирани от фондове на ЕС или други международни финансови институции (например Международната банка за възстановяване и развитие) и/или правителствени/неправителствени организации
  • Специфични договорени процедури за изпълнение на регулаторни, законови или договорни изисквания
  • Договорени процедури за целите на ръководството или по искане на трета страна

В края на ангажимент за договорени процедури ние издаваме доклад за фактически констатации, обикновено в съответствие с Международен стандарт за свързани по съдържание услуги 4400 „Ангажименти за договорени процедури“. В допълнение, ние преценяваме дали са налице допълнителни изисквания от страна на институцията/организацията възложител, заинтересовани страни, институции/организатори или ползватели на доклада. Също така осигуряваме съответствие с приложимите законови изисквания относно съдържанието на доклада.

Свържете се с нашите професионалисти

Валя Йорданова

Валя Йорданова

Старши съдружник, Одиторски услуги & Обучения, Етика и независимост
personBDO.LiveSite.ViewBio
Рени Йорданова

Рени Йорданова

Управляващ съдружник, Одиторски услуги & Корпоративни финанси
personBDO.LiveSite.ViewBio