Учредителите

  • Рени Йорданова и Валя Йорданова, учредителите на фирмата, са сред основните участници в оформяне на счетоводната и одиторска професия в България след създаването на АФА. 
  • Рени Йорданова е една от първите осем дипломирани експерт счетоводители в България. Приносът й към професията е огромен, включително в ролята й на член на изпитната комисия за придобиване на правоспособност за дипломиран експерт счетоводител и член на УС на Асоциацията на дипломираните експерт счетоводители. В момента тя е председател на Контролния съвет на Института на дипломираните експерти и е доказан лектор по МСФО и одиторска практика.
  • Валя Йорданова е определена през 1991 г. от МФ да специализира в Лондон по въпросите на одита, където трупа ценен опит в големите международни счетоводни фирми. През годините е активна в различни сфери, като член на изпитната комисия за придобиване на правоспособност за дипломиран експерт счетоводител и консултант на Световнa банка по проект за усъвършенстване на счетоводното и одиторско законодателство и практика в България. Валя Йорданова също така участва активно в превода на Международните счетоводни стандарти, Международните стандарти за финансово отчитане и Международните одиторски стандарти на български език. Подобно на своята колега-съучредител, тя е уважаван лектор по МСФО и одиторска практика към ИДЕС.
  • Рени Йорданова и Валя Йорданова са лицензирани от Българската народна банка и Агенцията по застрахователен надзор да извършват одити на банкови и застрахователни институции.